КАНАЛ

Ф-ЈА

ЖАНР

ПАКЕТ

 

КАНАЛ

Ф-ЈА

ЖАНР

ПАКЕТ

ALFA 578 МКД BASIC   BALKANIKA 578 МУЗИЧКИ BASIC
ALSAT 578 МКД BASIC   FEN 578 МУЗИЧКИ BASIC
K1 578 МКД BASIC   MTV HITS 594 МУЗИЧКИ BASIC
KANAL 5 578 МКД BASIC   VH1-CLASIC 602 МУЗИЧКИ BASIC
KTV 578 МКД BASIC   DMSAT 658 МУЗИЧКИ BASIC
SITEL 578 МКД BASIC   KOPERNIKUS 666 МУЗИЧКИ BASIC
TELMA 578 МКД BASIC   SVET PLUS 666 МУЗИЧКИ BASIC
K5+ 586 МКД BASIC   BABY TV 594 ДЕТСКИ BASIC
SITEL 3 586 МКД BASIC   BOOMERNAG 658 ДЕТСКИ BASIC
MRT 1 658 МКД BASIC   CARTOON 658 ДЕТСКИ BASIC
MRT 2 658 МКД BASIC   MINI ULTRA 658 ДЕТСКИ BASIC
NASHA TV 658 МКД BASIC   E! 578 СЕМЕЕН BASIC
24 VESTI 674 МКД BASIC   FASHION 578 СЕМЕЕН BASIC
SOBRANISKI 658 МКД BASIC   24KITCHEN 594 СЕМЕЕН BASIC
ATALS 602 РЕГИОНАЛЕН BASIC   EXPLORER 578 ДОКУМЕНТАРЕН BASIC
B-92 INFO 602 РЕГИОНАЛЕН BASIC   ANIMAL 586 ДОКУМЕНТАРЕН BASIC
RTCG 602 РЕГИОНАЛЕН BASIC   DISCOVERY 586 ДОКУМЕНТАРЕН BASIC
ST-B 602 РЕГИОНАЛЕН BASIC   NGC 602 ДОКУМЕНТАРЕН BASIC
HRT 1 658 РЕГИОНАЛЕН BASIC   NGC WILD 666 ДОКУМЕНТАРЕН BASIC
HRT 3 666 РЕГИОНАЛЕН BASIC   HISTORY 674 ДОКУМЕНТАРЕН BASIC
HRT 4 666 РЕГИОНАЛЕН BASIC   NATURE 674 ДОКУМЕНТАРЕН BASIC
RTS SAT 666 РЕГИОНАЛЕН BASIC   AL JESEIRA 586 ИНФОРМАТИВЕН BASIC
SLO-TV1 666 РЕГИОНАЛЕН BASIC   CNN 658 ИНФОРМАТИВЕН BASIC
ESP2 586 СПОРТСКИ BASIC   ROSYA 24 666 ИНФОРМАТИВЕН BASIC
ESP1 586 СПОРТСКИ BASIC          
SK1 594 СПОРТСКИ BASIC   CINESTAR 586 ФИЛМСКИ  MOVIES*
SK3 594 СПОРТСКИ BASIC   CINESTAR A&t 586 ФИЛМСКИ  MOVIES*
LOV I RIBOLOV 594 СПОРТСКИ BASIC   MGM BLAKAN 666 ФИЛМСКИ  MOVIES*
SK2 594 СПОРТСКИ BASIC   FOX MOVIES 674 ФИЛМСКИ  MOVIES*
FASTNFUN 674 СПОРТСКИ BASIC          
KLASIK TV 586 ФИЛМСКИ BASIC   EROXX 594 ВОЗРАСНИ  ADULT
TV1000 594 ФИЛМСКИ BASIC   EXOTICA TV 674 ВОЗРАСНИ  ADULT
CINEMANIA 602 ФИЛМСКИ BASIC   SESTO SENSO 674 ВОЗРАСНИ  ADULT
AXN 658 ФИЛМСКИ BASIC   HUSTLER HD 674 ВОЗРАСНИ  ADULT
FOX 658 ФИЛМСКИ BASIC  
FOX LIFE 658 ФИЛМСКИ BASIC  
FOX CRIME 666 ФИЛМСКИ BASIC  
SCI-FI 666 ФИЛМСКИ BASIC  

УСЛУГА БЕЗ ОБВРСКА 1 ГОДИНА 2 ГОДИНИ
ТВ приклучок – инсталација 300 ден 0 ден 0 ден
Додатен ТВ
Дигитална ТВ 62 Канали 300 ден 300 ден 300 ден
Дигитална 2 (втор ТВ) +100 ден +100 ден +100 ден
Дигитална 3 (трет ТВ) +100 ден +100 ден +100 ден
Пакет филм(4 канали) 50 50 50
Пакет филм(4 канали) 50 50 50
DVB-C(приемник) / CAM(модул) 1 ТВ 2400 / 1800 користење користење
DVB-C(приемник) / CAM(модул) 2 ТВ 2400 / 1800 2400/1800/12 рати користење
DVB-C(приемник) / CAM(модул) 2 ТВ 2400 / 1800 2400/1800/12 рати 2400/1800/12 рати