ОПИС ДОГОВОР НА НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ ДОГОВОР НА 1 ГОД ДОГОВОР НА 2 ГОД
Еднократен надомест за приклучување 1.900 ден 1000 ден Промотивно 0 ден
Месечна претплата 177 ден 177 ден 177 ден
Вклучен сообраќај кон останатите фиксни мрежи ( МТ, Онтел и слично..) 100 мин 100 мин 100 мин
Вклучен сообраќај во мрежата на Неотел 200 мин месечно(првите 3 месеци неограничено!) 200 мин месечно(првите 3 месеци неограничено!) 200 мин месечно(првите 3 месеци неограничено!)
ОПИС ДОГОВОР НА НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ ДОГОВОР НА 1 ГОД ДОГОВОР НА 2 ГОД
Еднократен надомест за приклучување 1.900 ден Промотивно 0 ден Промотивно 0 ден
Месечна претплата 354 ден 354 ден 354 ден
Вклучен сообраќај кон останатите фиксни мрежи ( МТ, Онтел и слично..) 200 мин 200 мин 200 мин
Вклучен сообраќај во мрежата на Неотел 400 мин месечно(првите 6 месеци неограничено!) 400 мин месечно(првите 6 месеци неограничено!) 400 мин месечно(првите 6 месеци неограничено!)
ВРЕМЕ ЛОКАЛНИ НАЦИОНАЛНИ
од 00:00 до 24:00 0.47 ден/мин 1.00 ден/мин
ВРЕМЕ ЛОКАЛНИ НАЦИОНАЛНИ
од 00:00 до 24:00 1.12 ден/мин 1.77 ден/мин
ефтина (20:00-08:00) 0.65 ден/мин 1.18 ден/мин

ОПЕРАТОР НОРМАЛНА (08:00-20:00) ЕФТИНА (20:00-08:00)
One.VIP 6.8 ден/мин 8.02 ден/мин
Телеком 6.8 ден/мин 8.02 ден/мин